OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mając na uwadze treść art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sentimed Sp. z o.o., Os. Na Stoku 1, 31-701 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384631, posiadająca NIP 6780025041 REGON 35100074900000 prowadząca przychodnię rodzinną SENTIMED na osiedlu Na Stoku 1 w Krakowie.
 2. Informujemy, że celem zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Pani/Pana danych osobowych, powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: tel.: 504177351, adres e-mail: najdzionek@poczta.onet.pl
 3. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j.) oraz na podstawie art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j) a także na podstawie art.9 ust.2 lit. h RODO.
  w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (U.2017.1938 t.j), a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe, podanie danych dodatkowych takich jak nr telefonu oraz adres -email jest dobrowolne i ma na celu ułatwienie kontaktu z Panem/Panią celem umawiania wizyt lub przypominania o wizytach.  W każdej chwili może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie w/wymienionych danych,
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym nie będą podlegały profilowaniu.